Премини към основното съдържание

Правила и условия за участие в Shani's Closet томбола „Специална изненада“

С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата") се обявява реда, начина за участие и условията за провеждане на Shani's Closet томбола „Специална изненада“ (наричана за краткост „ИГРАТА").

Правила и условия за участие в Shani's Closet томбола „Специална изненада“
С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата") се обявява реда, начина за участие и условията за провеждане на Shani's Closet томбола „Специална изненада“ (наричана за краткост „ИГРАТА").

1. Организатор на ИГРАТА
Организатор на ИГРАТА „Специална изненада“ е „Шани 2021” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост-1А, бл. 562, вх. 1, ет. 4, вписано в Търговския регистър при с ЕИК 206631597, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилника, като обявява това предварително и публично.

2. Период на кампанията
ИГРАТА ще се проведе в периода от 03.06.2022 г. 10.00ч.,
до 03.07.2022 г., 13.00 ч., включително.

3. Териториален обхват на промоцията
ИГРАТА се организира и провежда в магазин Shani’s Closet с адреси:
гр. София, жк. Младост 4, базар БАРС, срещу бл. 404
и онлайн на адрес: https://shaniscloset.bg

4. Право на участие в Играта
Право на участие в ИГРАТА имат всички пълнолетни физически лица, извършили покупка от сайта Shani's Closet за периода на кампанията в магазини Shani’s Closet (виж т.3), собственост на „Шани 2021” ЕООД,, гр. СОФИЯ. Участието в ИГРАТА на „Шани 2021” ЕООД, е обвързано с покупка на продукт/продукти от магазина/сайта Shani's Closet на стойност 100 лв., за периода на кампанията. Служителите на „Шани 2021” ЕООД или техните роднини, както и лицата, свързани с организирането на играта или свързани с тях лица, нямат право да вземат участие в ИГРАТА.

5. Промоционални продукти
(продукти, чиято покупка дава право на участие в ИГРАТА)
Участието в ИГРАТА е обвързано с покупка на продукт от магазина Shani's Closet (наричан по-долу за краткост „Промоционален продукт”) в периода на ИГРАТА (виж т.2). Покупка, направена преди или след този период, не обвързва Организатора с Правилата. Промоционалните продукти, даващи право на участие в ИГРАТА са всички продукти продавани в магазините Shani's Closet. Цените на промоционалните продукти са публикувани и в интернет страницата на Shani's Closet: https://shaniscloset.bg

6. Правила за участие и начини за включване в ИГРАТА
Всяко физическо лице автоматично става участник в ИГРАТА, ако отговаря на изискванията в точка 4 и закупи Промоционален продукт (виж т.5), срещу което получава документ удостоверяващ покупката (фактура и касов бон), в периода на кампанията (виж т.2) от Правилата. Всяко физическо лице станало участник в ИГРАТА, съгласно изискванията в точка 4 и закупило Промоционален продукт (виж т.5). Първите 100 човека ще участват в тегленето на двете големи награди!

На 03.07.2022 г. след изтичане на периода на кампанията (виж т.2) ще се извърши теглене на лотариен принцип в присъствието на служител на „Шани 2021” ЕООД и ще бъдат определени 2 (двама) клиенти, които ще получат ваучер за почивка на българското черноморие на стойност 1000 лв., съгласно точка 5. Задължително условие, за да бъдат получени ваучерите е, покупката да бъде направена между 10:00 и 13:30ч. в периода 03.06.2022 - 03.07.2022 г. и да бъде предоставен документ за направената покупка на продукти от магазин Shani's Closet или от интернет страницата на Shani's Closet: https://shaniscloset.bg
След изтеглянето на победителя в ИГРАТА организаторът „Шани 2021” ЕООД се ангажира да уведоми лично печелившия по телефон и/или електронна поща. Клиентът се задължава да се яви не по-късно от 5 календарни дни след изтеглянето на името му в магазин Shani's Closet  (виж т.3), за да получи наградата си. В случай, че не се яви в споменатия срок, клиентът губи правото да получи своята награда.

7. Обща информация за наградите и победителите
7.1. Организаторът може да изиска от печелившия да потвърди самоличността си. Самоличността на спечелилия участник се удостоверява с представяне на официален документ за самоличност. Организаторът запазва правото си да поиска предоставяне на фактурата, получена при покупката, с цел доказване на покупката.
7.2. При отказ от страна на спечелилия участник да потвърди самоличността си, Организаторът има право да откаже предаването на съответната наградата. Отпадането на спечелилия наградата, анулира ИГРАТА и няма да бъде извършено повторно теглене на печеливш.
7.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на ИГРАТА не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата. В случаите на извънредни (форсмажорни обстоятелства), върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати ИГРАТА. Участниците трябва да бъдат информирани за това посредством публикуване на специално съобщение в уеб страницата на Shani's Closet: https://shaniscloset.bg. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и пропуснати ползи. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с ИГРАТА на Shani's Closet „Специална изненада” или прилагането на Правилата на ИГРАТА са финални и се отнасят до всички участници.

8. Други условия
Съгласието с Правилата на ИГРАТА е необходимо условие за участие в ИГРАТА. С предоставянето на своите данни при покупката на продукт по точка 5 в периода по точка 2 по-горе, всеки клиент безусловно приема да участва и напълно се съгласява с нейните правила.

9. Съхранение на Правилата
Правилата на ИГРАТА са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в магазините на „Шани 2021” ЕООД, в които се провежда ИГРАТА, както и на сайта https://shaniscloset.bg (виж т.3).

10. Защита и съхранение на личните данни
С приемането на Правилата на ИГРАТА всеки участник изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани, съгласно Закона за защита на личните данни и разрешава на Организатора да използва събраните данни за целите на ИГРАТА: статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и др. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат за нуждите на Организатора.

11. Публичност
С приемането на Правилата на ИГРАТА, всеки участник разрешава, ако бъде обявен за победител в ИГРАТА, името и фамилията му, както и населеното място, от което е, да бъдат обявени в електронната страница на Shani's Closet: https://shaniscloset.bg, както и в други електронни или печатни медии, за което няма да изисква никакво заплащане или обезщетение.

12. Отказ от участие
Участниците в ИГРАТА могат да изискат отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в ИГРАТА във всеки един момент. За целта те трябва да изявят желанието си в електронно писмо на адрес: office@shaniscloset.bg или в пощенско писмо. Писмената форма е задължителна. По този начин участникът се отказва от участие и занапред.

13. Решаване на оплаквания
Организатора отговаря за всички оплаквания от ИГРАТА. При постъпване на оплакване, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалият оплакването участник за това.

14. Правни спорове
14.1. Организаторът не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с ИГРАТА.
14.2. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в ИГРАТА, ще бъдат разрешавани извънсъдебно, по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора до институциите, които са компетентни да го разрешат, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Правилата на организираната от магазини Shani's Closet томбола „Специална изненада“ са обявени на 03 Юни 2022 година.